Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

โครงการพัฒนาแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เข้าอบรมเป็น
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โดยจัดอบรมใน ระหว่าง 
วันที่ 14-15 พฤษภาคม  2558
คลิกดูภาพทั้งหมด

โครงการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic 2015

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ดำเนินโครงการ แข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic 2015 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะทางด้านไอทีให้กับนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงของเชิญนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โดยสามารถสมัคร เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://regester.procc.lru.ac.th ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

หลักสูตร Database Administrator Fundamental

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ดำเนินโครงการ การพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจัดอบรม หลักสูตร Database Administrator Fundamental

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงของเชิญนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 14 - 18 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 203 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โดยสามารถสมัคร เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://regester.procc.lru.ac.th ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558