Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สมัครอบรมโครงการของ สำนักวิทยบริการ


โครงการ KM ประจำปี 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ KM ประจำปี 2557 เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้มีส่วนร่วมในการอบรมโดย
อบรมการเข้าเล่มหนังสือใฟ้กับ 
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โดยจัดอบรมใน 
วันที่ 3  กันยายน  พ.ศ. 2557

คลิกดูภาพทั้งหมด

 

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนบ้านนาโคก


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนในพื่นที่ โดยได้จัดที่โรงเรียนบ้านนาโคก
อบรมการใช้โปรแกรม e-book ให้กับนักเรียนชั้น ป. 5 โรงเรียนบ้านนาโคก  
อบรมการใช้ภาษาจีนเบื้องต้น ให้กับครูและนักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนบ้านนาโคก  
อบรมการใช้แท็บเล็ตให้ ให้กับนักเรียนชั้น ป. 3 โรงเรียนบ้านนาโคก   
โดยบรรยาการเป็นไปด้วยดี
ได้จัดอบรม ในวันที่ 
26  สิงหาคม  พ.ศ. 2557

คลิกดูภาพทั้งหมด

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนในพื่นที่ โดยได้จัดที่โรงเรียนบ้านหาดคำภีร์

มีการจัดอบรมการใช้โปรแกรม e-book กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนบ้านหาดคำภีร์
อบรมการใช้แท็บเล็ต กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้น ป. 5  โรงเรียนเลยบ้านหาดคัมภีร์
อบรมการใช้ eDLtv ให้กับครูโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์, ครูโรงเรียนบ้านปากมั่ง ห้วยทับช้าง, ครูโรงเรียนบ้านนาโม้ และครูโรงเรียนบ้านคกเว้า
โดยบรรยาการเป็นไปด้วยดี
ได้จัดอบรม ในวันที่ 
25  สิงหาคม  พ.ศ. 2557

คลิกดูภาพทั้งหมด

โครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดำเนินโครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 - 2  กันยายน 2557

คลิกดูภาพทั้งหมด