Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ขอแสดงความยินดีกับนายปิยะณัฐ สนธิจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับนายปิยะณัฐ สนธิจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถทำคะแนนได้ในระดับเหรียญทองแดง ในการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Championship 2014 สำหรับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ซึ่งจัดการแข่งขันในวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีอาจารย์สุชาดา พรหมโคตร เป็นที่ปรึกษา ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คลิกดูภาพทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาแผนระบบสารสนเทศ‏

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาแผนระบบสารสนเทศ‏
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ดูภาพการอบรมทั้งหมด

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 29110

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 29110
ขอแสดงความยินดีกับศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 29110 โดยเข้ารับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556   ภาพบรรยายกาศทั้งหมด
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ศึกษาดูงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2557 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ศึกษาดูงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดูภาพทั้งหมด