Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รับสมัครนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level หลักสูตร Microsoft Technology Associate 
-------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร Windows Devices and Mobility Fundamentals
วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2559
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยากร : อาจารย์วิรัตน์ พุทธาพร
รับจำนวน 40 คน
สมัครได้ที่ : https://goo.gl/forms/9Bxqexjo6cmmNygL2
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://goo.gl/5ATm10
-------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร Cloud Fundamentals
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 – 1 กันยายน 2559
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 203 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยากร : อาจารย์อรอนงค์ หลิมเจริญ
รับจำนวน 40 คน
สมัครได้ที่ : https://goo.gl/forms/75yPvk3ZYPuRY9082
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://goo.gl/FhRjL9

โครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูในสังกัดเทศบาลเมืองเลย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ กองการศึกษา เทศบาลเมืองเลย ได้จัดโครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเลย จำนวน 5 โรงเรียน คือ ชุมชนศรีสะอาด(เทศบาล1) / เทศบาล2ศรีบุญเรือง / เทศบาล3ศรีสว่าง / เทศบาล4บ้านภูบ่อบิด / เทศบาล5บ้านหนองผักก้าม โดยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 205 คน ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และนางวาสนา จิรนาท รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองเลย ร่วมให้โอวาท พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการจนสำเร็จไปด้วยดี

ภาพการอบรม

โครงการยกระดับทักษะความรู้ไอทีด้วย IT Certificate เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 200 คน เท่านั้น เข้าร่วมโครงการยกระดับทักษะความรู้ไอทีด้วย IT Certificate เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร Internet and Computing Core Certification (GS4) Key Applications (Word 2010) 
วิทยากร : อาจารย์อรอนงค์ หลิมเจริญ วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รับสมัครจำนวน 200 คน แบ่งออกเป็น
1.คณะครุศาสตร์ 70 คน
2.คณะวิทยาการจัดการ 35 คน
3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 คน
4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 คน 
5.และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 45 คน
สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/qW8HkD ภายในวันที่ 18 พ.ย. 58 - 4 ธ.ค. 58

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัล IPv6 Ready Pioneer Award
ปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามแผนการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ.2556-2558) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งระบุให้โครงข่าย UniNet มีบริการเชื่อมต่อ IPv6 กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในเดือนธันวาคม 2558 นั้น UniNet จึงได้ร่วมกับกลุ่มวิจัยเครือข่ายฯประกาศเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยให้ร่วมพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 อย่างน้อย3ระบบ ได้แก่ DSN Mail และ Web ขณะนี้ คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยด้าน Future Internet ของ UniNet ได้มีการประเมินและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ทั้งสิ้น15 แห่ง โดยมีรายนามดังนี้...

IPv6 Ready Pioneer Award (รางวัลผู้บุกเบิก) จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

IPv6 Ready Rookie Award (รางวัลสำหรับผู้เชื่อมต่อรายใหม่) จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3. มหาวิทยาลัยบูรพา 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. มหาวิทยาลัยมหิดล 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ทั้งนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ร่วมให้เกียรติมอบรางวัลกับสถาบันการศึกษาข้างต้น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558