Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic 2015

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ดำเนินโครงการ แข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน MOS Olympic 2015 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะทางด้านไอทีให้กับนักศึกษาในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงของเชิญนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.30 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โดยสามารถสมัคร เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://regester.procc.lru.ac.th ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

หลักสูตร Database Administrator Fundamental

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ดำเนินโครงการ การพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจัดอบรม หลักสูตร Database Administrator Fundamental

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงของเชิญนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 14 - 18 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 203 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โดยสามารถสมัคร เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://regester.procc.lru.ac.th ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

หลักสูตร Software Development Fundamental

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ดำเนินโครงการ การพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจัดอบรม หลักสูตร Software Development Fundamental

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จึงของเชิญนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 14 - 18 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 202 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โดยสามารถสมัคร เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://regester.procc.lru.ac.th ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

โครงการ KM ประจำปี 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ KM ประจำปี 2557 เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้มีส่วนร่วมในการอบรมโดย
อบรมการเข้าเล่มหนังสือใฟ้กับ 
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โดยจัดอบรมใน 
วันที่ 3  กันยายน  พ.ศ. 2557

คลิกดูภาพทั้งหมด