Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โครงการยกระดับทักษะความรู้ไอทีด้วย IT Certificate เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 200 คน เท่านั้น เข้าร่วมโครงการยกระดับทักษะความรู้ไอทีด้วย IT Certificate เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตร Internet and Computing Core Certification (GS4) Key Applications (Word 2010) 
วิทยากร : อาจารย์อรอนงค์ หลิมเจริญ วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รับสมัครจำนวน 200 คน แบ่งออกเป็น
1.คณะครุศาสตร์ 70 คน
2.คณะวิทยาการจัดการ 35 คน
3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 คน
4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 คน 
5.และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 45 คน
สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/qW8HkD ภายในวันที่ 18 พ.ย. 58 - 4 ธ.ค. 58

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัล IPv6 Ready Pioneer Award
ปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามแผนการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ.2556-2558) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งระบุให้โครงข่าย UniNet มีบริการเชื่อมต่อ IPv6 กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในเดือนธันวาคม 2558 นั้น UniNet จึงได้ร่วมกับกลุ่มวิจัยเครือข่ายฯประกาศเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยให้ร่วมพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 อย่างน้อย3ระบบ ได้แก่ DSN Mail และ Web ขณะนี้ คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยด้าน Future Internet ของ UniNet ได้มีการประเมินและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ทั้งสิ้น15 แห่ง โดยมีรายนามดังนี้...

IPv6 Ready Pioneer Award (รางวัลผู้บุกเบิก) จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

IPv6 Ready Rookie Award (รางวัลสำหรับผู้เชื่อมต่อรายใหม่) จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3. มหาวิทยาลัยบูรพา 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. มหาวิทยาลัยมหิดล 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ทั้งนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ร่วมให้เกียรติมอบรางวัลกับสถาบันการศึกษาข้างต้น ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

โครงการพัฒนาแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เข้าอบรมเป็น
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โดยจัดอบรมใน ระหว่าง 
วันที่ 14-15 พฤษภาคม  2558
คลิกดูภาพทั้งหมด