Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กรมสรรพากร จัดกิจกรรมโครงการ RD Camp Season 7


กรมสรรพากรได้จัดกิจกรรมโครงการ RD Season 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเสียภาษี ให้แก่นิสิต นักศึกษา ได้เกิดความภาคภูมิใจในการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้อง 

ติดตามข่าวสารได้ที่  http://www.rdcamp.com/season7

โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน (การฝึกอบรม และสอบมาตรฐานหลักสูตรระดับ Entry Level)


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน (การฝึกอบรม และสอบมาตรฐานหลักสูตรระดับ Entry Level)” หลักสูตร HTML5 Application Development Fundamentals  
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จบการศึกษาใหม่ หรือบุคลากรที่ทำงานแล้วไม่เกิน 3 ปี ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการทำงานประจำวันในทุกภาคส่วน ที่พร้อมจะเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิในการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ Entry Level

ระหว่าง วันที่ 25 – 27  สิงหาคม  2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 203 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

งาน LRU ipTV สถานีโทรทัศน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บรรยากาศงาน LRU ipTV สถานีโทรทัศน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยได้รับเกียรติ จากท่าน รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติมาเปิดงาน
โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557 

คลิกดูภาพทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

การประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ในวัน ศุกร์ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกดูภาพทั้งหมด